Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan Adalet Dergisi 62-63. sayılarından itibaren hakemli olarak yayımlanmaktadır. Yazıların hukuki sorumluluğu yazarlara aittir. Yazılarda öne sürülen görüş ve tezler sadece yazarları için bağlayıcıdır. Dergide yayımlanan yazılar, kaynak belirtilmek suretiyle alıntılanabilir.Türkçe olarak, altı aylık dönemler halinde, ulusal süreli yayın olarak yayımlanmaktadır. Adalet Dergisi AD kısaltmasını kullanır.

Amaç

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Adalet Dergisinin en öncelikli amacı hukuk bilimi alanın katkı sağlamaktır. Ülkemiz hukuk birikimin ortaya konulması, bunlara ilişkin yorum, inceleme ve araştırmalara yer vermek, gerektiğinde tarih çalışmalarıyla arşivleri günümüzü taşımada bir fonksiyon yüklenme iradesi taşıyan Adalet Dergisi, hukukun hem bilimsel hem de uygulama yönüne dönük çalışmalarını bu bilinçle yürütmektedir.

Devamını Oku...

Günümüzde Adalet Bakanlığı tarafından yayımı devam eden Adalet Dergisi, ilk olarak 1873 yılında Cerîde-i Mehâkim adıyla haftalık olarak yayımlanmaya başlamıştır. Cerîde gazete, Mehâkim ise mahkemeler anlamındadır. Günümüz Türkçesi ile "Mahkemeler Gazetesi" olarak anlaşılabilir. Dergi daha sonra fasılalarla da olsa günümüze kadar yayımını sürdürmüştür. Dergi tarih sırasına göre Cerîde-i Mehâkim, Cerîde-i Mehâkim-i Adliye, Cerîde-i Adliye, Adliye Cerîdesi, Adliye Dergisi, Adalet Dergisi isimleriyle yayımlanmıştır.

Dergi, Miladi takvime göre Mayıs 1873, Hicrî takvime göre Rebiülevvel 1290, Rumî takvime göre ise Nisan 1289 tarihinde yayımına başlamıştır. Derginin ilk yedi sayısı sekiz sayfa olarak yayımlanmıştır.1873 yılında 35, 1874 yılında 85, 1875 yılında ise 125 sayı neşredilmiştir.

Devamını Oku...

Dergimizin 1873-1973 yılları arasındaki arşivi erişime açtık. Bu tarihten günümüze kadarki arşiv, dergilerin düzenlenmesinin ardından erişime açılacaktır.

Makale Gönderimi

1. Makaleler dergi sayısıyla ilgili duyuru metninde yer alan son yazı gönderme tarihi içerisinde gönderilmelidir. Süre aşımı yapan makalelerle ilgili karar Editör’e/Genel Yayın Yönetmeni’ne aittir.

2. Makaleler ilanda belirtilen mail adresine (adaletdergisi@adalet.gov.tr) dijital olarak ve yine ilanda belirtilen standartlara göre gönderilmelidir. Diğer yandan makaleler fiziki olarak da ilanda belirtilen adrese gönderilmelidir.

3. Makale sahiplerinin yazıları ile ilgili olarak ihtiyaç halinde görüşme sağlanabilmesi için dilekçelerinde iş ve cep telefon numaraları ile açık adreslerini belirtilmelidir. Yazarlar, görev yaptıkları kurum veya üniversite yanında unvanlarını belirtmelidir. Bunlarla birlikte ORCİD kimlikleri, e-posta adresleri de belirtilmelidir.

4. Daha önce hiç bir yerde yayımlanmadığı veya yayımlanmak üzere gönderilmediği, başka kurum ve kuruluşlar ile kişilerin haklarının bulunmadığı ve bu husustaki tüm sorumluluğun üstlenildiği hususlarının yazılı olarak beyan edilmesi gerekmektedir. (Dilekçe Örneği). Dilekçe göndermeyen yazarların makalelerinin gönderdikleri haliyle yayımlanabileceğini, derginin yayım, yazım ve etik kurallarını kabul ettikleri varsayılacaktır. Bu beyanlar neticesinde yayımlanmaya uygun bulunan çalışmanın işleme, çoğaltma, yayma hakları Adalet Bakanlığına geçmiş olacaktır. Dergide yayımlanan çalışmaların elektronik ortamda bütün olarak yayımı, fiziki olarak basımı, tanıtım amacıyla farklı dijital veya matbu mecralarda görsel olarak paylaşımı, alıntı yapılması gibi hususlar da dahil olmak üzere yayın hakları Adalet Bakanlığına geçmiş olacaktır. Makalelerin olduğu gibi başka bir yerde yayımı konusunda Bakanlık hak talebinde bulunabilecektir. Diğer yandan yazarın makaleleri kendi adıyla yayımlayacağı kitaba alması, kendine ait internet sitesinde yayımlanası hakları bulunmaktadır.

5. Yazıların ilan yayın ilkeleri ve yazım kuralları ile etik kurallara uygun hazırlanması gereklidir. Bu kurallara uymayan makaleleri, her aşamada Editör ve/veya Yayın Danışma Kurulu tarafından geri çevrilebilir.

6. Dergide yayımlanan bir makale veya çalışmanın bilimsel ve telif hakları sorumlulukları da dahil olmak üzere idari, hukuki ve etik sorumlulukları yazar(lar)a aittir. Çeviri çalışmalarla ilgili olarak ise, makalenin veya çalışmanın yazarının, yazar dışında ise telif hakkı sahibinden alınan rıza beyanı eş zamanlı olarak çalışma ile Dergiye gönderilmelidir. Çevirilerin de telif hakkı, hukuki hakları başta olmak üzere tüm sorumlulukları çevirene aittir.

7. Yayınlanmayan çalışmalar yazarlarına geri gönderilmez. Ancak ekte verilen dilekçede belirtilen yayım hakları konusundaki taahhüt ortadan kalkmış olur.

8. Yayımlanan yazılar için yazarlara, çeviriler için çevirenlere, incelemeler için hakemlere Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hesaplanan telif ücreti ödenmektedir.

Yayın Politikası

  • 1873 yılından günümüze kadar fasılalarla Adalet Bakanlığı uhdesinde yayınlanan Adalet Dergisi, hukuk birimine akademik ve doktrin bakımından her anlamda katkı sağlamayı, Adalet Bakanlığının uyguladığı veya uygulayacağı hukuk politikalarının akademik alandaki karşılığını görmeyi ve bundan istifade etmeyi, dergi aracılığıyla akademik birikimi yargıya ve hukuk politikası üreten bütün kamu kurum ve kuruluşlara aktarmayı hedefleyen hakemli bir dergidir.
  • Adalet Dergisi Türk hukuk tarihi ve Türk hukukunun gelişim evreleri, uygulamadaki ve doktrindeki kaynakların tespit edilmesi, anlaşılması ...

Devamını Oku...

Etik Kuralları

  • Adalet Dergisi yayın etiği ile açık erişim politikası; 11 Ağustos 2020 tarih ve 31210 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Yayın Yönetmeliği’ni, Yayın Etiği Komitesi’nin (Committee on Publication Ethics, COPE) açık erişimde yayınladığı kılavuz ve politikasını, Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’ni, Açık Erişim Dergileri Dizinini (Directory of Öpen Access Journals - DOAJ), Açık Erişim Akademik Yayımcılar Birliği (Öpen Access Scholarly Publishers Association - OASPA) ve Dünya Tıbbi Editörler Topluluğu (World Association of Medical Editors - WAME) tarafından yayınlanan ulusal ve uluslararası etik yayıncılık ilkelerini benimsemiştir...

Devamını Oku...

Yazım ve Atıf Kuralları

  • Makaleler, kaynakça dahil 4.000 kelimeden az, 12.000 kelimeden çok olmamalıdır.
  • Makalelerde 12 kelimeyi aşmayan “Başlık”, ilk sayfalarında 150-250 kelime arası “Özet”, 3-8 kelime arası “Anahtar Kelimeler” bulunmalıdır.
  • Makalelerde “Başlık, Özet ve Anahtar Kelimeler”in Türkçe’nin yanı sıra İngilizce yazılması zorunludur.
  • Yazılar belirlenen ve ilân edilen şekil ve esas ilkeleri doğrultusunda olmalı, içeriğinde gereksiz tekrardan kaçınılmalıdır.
  • Metin içerisinde imlâ kurallarına dikkat edilmeli, kullanılan kelimelerde yeknesaklık bulunmalıdır (yasa-kanun vb.). Çalışmalarda kısaltma kullanılabilir. ...

Devamını Oku...