Amaç & Kapsam

Amaç


Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Adalet Dergisinin en öncelikli amacı hukuk bilimi alanın katkı sağlamaktır. Ülkemiz hukuk birikimin ortaya konulması, bunlara ilişkin yorum, inceleme ve araştırmalara yer vermek, gerektiğinde tarih çalışmalarıyla arşivleri günümüzü taşımada bir fonksiyon yüklenme iradesi taşıyan Adalet Dergisi, hukukun hem bilimsel hem de uygulama yönüne dönük çalışmalarını bu bilinçle yürütmektedir.

Adalet Dergisi konumu itibariyle hem akademik çevreler hem de uygulama/yargı çevreleri arasında bir konumda bulunmaktadır. Her iki meslek alanına dönük çalışmaların ortaya konulması bağlamında, her iki alanın birikiminin birbirine ulaşması da dikkate alınan bir konudur.

Derginin akademik kimliğini güçlendirmek, bu noktadan hareketle akademik bir çerçevede teori ve pratiğe ilişkin görüşlerin ele alınmasına bir zemin hazırlamak derginin amaçları arasındadır.

Adalet Dergisi akademik birikim ile uygulamaya ilişkin birikimi ortaya koymak suretiyle Adalet Bakanlığının uyguladığı ve uygulayacağı politikalara katkı sunmayı ve bundan istifade edilmesini amaçlamaktadır.

Diğer yandan ülkemizin devam eden en eski dergisi olan Adalet Dergisi 1873 yılından günümüzde arşivini araştırmacı ve hukukçuların hizmetine sunmuştur. Ülkemiz hukuk birikimi açısından büyük önem taşıyan bu arşiv çalışmasının, tarih içerisinde hukukumuzun gelişimini somut örnekler ve teori bakımından ortaya koyma anlamında bir önem taşıdığı da belirtilmelidir.

Adalet Dergisi hazırladığı ve hazırlayacağı özel sayı ve dosyalar ile spesifik hukuk konularını, hukukla ilgisi kurulacak alanları gündeme taşımayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, hukuku besleyecek, hukuk bilimine katkı sağlayacak, hukukun teorik ve uygulama anlamında yetkinlik kazanmasına katkı sağlayacak bir yayın politikasını benimsemiştir.

Son olarak, Adalet Dergisi’nin bilimsel standartları korumak, bu yönde bir yayıncılık yapmak, bilimsel yayımcılığı teşvik etmek, bilimsel etik kuralları her anlamda gözetmek ve korumak amacı bulunmaktadır.

Kapsam


Adalet Dergisi kamu hukuku ve özel hukuk alanlarındaki faaliyetleri kapsayacak bir yayın içeriğine sahiptir. Hukukunun en genel ayrımını içeren bu iki sahanın farklı bakış açılarından ele alınması yanında, bu alanların farklı disiplinler ile ilişkisi de derginin yayın kapsamı içerisindedir.

Dergi spesifik konulardaki özel sayı ve dosyalar hazırlayacaktır. Böylece, belli konulara dikkatleri çekmeyi ve bu alanlara derinlemesine bir katkı sağlamayı amaçlayacak bir yayın içeriğini hedeflemektedir.

Adalet Dergisi akademik birikime ve uygulamaya katkı sağlayacak bilgi, belge ve tarihi vesikanın yayımlanmasına hassasiyet göstermektedir. Bilimsel bir dil ve standartta ortaya konulacak çalışmaların yayımına, yayın politikaları çerçevesinde özel bir önem verilmektedir...