Adalet Dergisi
Journal of Justice

Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan Adalet Dergisi 62-63. sayılarından itibaren hakemli olarak yayımlanmaktadır. Yazıların hukuki sorumluluğu yazarlara aittir. Yazılarda öne sürülen görüş ve tezler sadece yazarları için bağlayıcıdır. Dergide yayımlanan yazılar, kaynak belirtilmek suretiyle alıntılanabilir.Türkçe olarak, altı aylık dönemler halinde, ulusal süreli yayın olarak yayımlanmaktadır. Adalet Dergisi AD kısaltmasını kullanır.

Günümüzde Adalet Bakanlığı tarafından yayımı devam eden Adalet Dergisi, ilk olarak 1873 yılında Cerîde-i Mehâkim adıyla haftalık olarak yayımlanmaya başlamıştır. Cerîde gazete, Mehâkim ise mahkemeler anlamındadır. Günümüz Türkçesi ile "Mahkemeler Gazetesi" olarak anlaşılabilir. Dergi daha sonra fasılalarla da olsa günümüze kadar yayımını sürdürmüştür. Dergi tarih sırasına göre Cerîde-i Mehâkim, Cerîde-i Mehâkim-i Adliye, Cerîde-i Adliye, Adliye Cerîdesi, Adliye Dergisi, Adalet Dergisi isimleriyle yayımlanmıştır.

Dergi, Miladi takvime göre Mayıs 1873, Hicrî takvime göre Rebiülevvel 1290, Rumî takvime göre ise Nisan 1289 tarihinde yayımına başlamıştır. Derginin ilk yedi sayısı sekiz sayfa olarak yayımlanmıştır.1873 yılında 35, 1874 yılında 85, 1875 yılında ise 125 sayı neşredilmiştir.

Devamını Oku...

Dergimizin 1873-1973 yılları arasındaki arşivi erişime açtık. Bu tarihten günümüze kadarki arşiv, dergilerin düzenlenmesinin ardından erişime açılacaktır.

Makale Gönderimi

Dergimize yazı göndermek isteyenlerin aşağıda belirtilen ve ilan edilen hususlara dikkat etmeleri, yazıların hakem değerlendirmesine uygun şekilde ve ilan edilen atıf kuralları çerçevesinde hazırlanması önem taşımaktadır.
Yayımlanması istenilen makalelerle ilgili olarak;

 • Daha önce hiç bir yerde yayımlanmadığı veya yayımlanmak üzere gönderilmediği, başka kurum ve kuruluşlar ile kişilerin haklarının bulunmadığı ve bu husustaki tüm sorumluluğun üstlenildiği hususlarının yazılı olarak beyan edilmesi gerekmektedir. (Dilekçe Örneği)
 • Yazılar bilgisayar ortamında hazırlanıp bir sureti örneğine uygun dilekçe ekindeaşağıda yazılı adrese, elektronik olarak da e-posta adresine gönderilmeli; yazı sahiplerinin yazıları ile ilgili olarak ihtiyaç halinde görüşme sağlanabilmesi için dilekçelerinde iş ve cep telefon numaraları belirtilmelidir.
 • Yazıların en geç son gönderim tarihine kadar gönderilmesi önem taşımaktadır.
 • Yazıların ekteki yayın ilkeleri ve yazım kuralları ile etik kurallara uygun hazırlanması gereklidir.
 • Yayımlanan yazılar için yazarlara ve hakemlere telif ücreti ödenmektedir.

Yayın İlkeleri

 • Adalet Dergisi ulusal hakemli bir dergidir. Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanır. Bakanlık adına Eğitim Dairesi Başkanlığı derginin yayımından ve içerik takibinden sorumludur.
 • Dergi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa yayımlanır.
 • Adalet Dergisi’nin yayın dili esas olarak Türkçe’dir. Bununla birlikte Yayın Danışma Kurulunun uygun göreceği farklı dillerdeki makaleler de yayınlanabilir.
 • Adalet Dergisinde yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, Adalet Bakanlığı Yayın Danışma Kurulu tarafından Yayın Yönetmeliği çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulur ve yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilir...

Devamını Oku...

Etik İlkeleri ve Yayın Politikası

 • 1873 yılından günümüze kadar fasılalarla Adalet Bakanlığı uhdesinde yayınlanan Adalet Dergisi, hukuk birimine akademik ve doktrin bakımından her anlamda katkı sağlamayı, Adalet Bakanlığının uyguladığı veya uygulayacağı hukuk politikalarının akademik alandaki karşılığını görmek ve bundan istifade etmeyi, dergi aracılığıyla akademik birikimi yargıya ve hukuk politikası üreten bütün kamu kurum ve kuruluşlara aktarmayı hedefleyen hakemli bir dergidir.
 • Bu anlamda akademik birimi hem hukukla ilgili teorik ve güncel meseleleri kavramak bakımından derinlikli bir bakış açısının imkanı olarak anlaşılmalıdır...

Devamını Oku...

Yazım ve Atıf Kuralları

 • Makalelerin ilk sayfasında makalenin İngilizce adı ile birlikte ortalama asgari 150 azami 250 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özetine yer verilmelidir. Ayrıca Türkçe ve İngilizce anahtar kelime belirlemesi yapılmalıdır.
 • Yazılar belirlenen ve ilân edilen şekil ve esas ilkeleri doğrultusunda olmalı, içeriğinde gereksiz tekrardan kaçınılmalı, yazı ve yazı başlıkları mâkul uzunlukta olmalıdır.
 • Metin içerisinde imlâ kurallarına dikkat edilmeli, kullanılan kelimelerde yeknesaklık bulunmalıdır (yasa-kanun vb.).
 • Çalışmalarda kısaltma kullanılabilir. Kişi ve eser adları ilk kullanımda açık yazılmalı, çalışmalarda kısaltma kullanılabilir....

Devamını Oku...