Adalet Dergisi 72. Sayısı (2024/1)

İ Ç İ N D E K İ L E R / C O N T E N T SKAMU HUKUKU / PUBLİC LAW

Sayfa No
Page Number
Yazar
Author
Makale Başlığı
Title of the Article
15-34 Prof. Dr. Ayhan CEYLAN
Osmanlı Anayasacılığı: Terimler, Belgeler, İlkeler
Ottoman Constitutionalism: Concepts, Documents, Principles
35-63 Prof. Dr. Serdar GÜLENER / Arş. Gör. Dr. Abdullah Yasin ERDEM
Türkiye’de İnsan Hakları Alanında Hazırlanmış Lisansüstü Tezler Üzerine Bir İnceleme
An Investigatıon On Postgraduate Theses in the Field of Human Rights in Turkey
65-84 Doç. Dr. Şeref İBA
Karşılaştırmalı Bir Parlamento Hukuku Analizi: “Torba Kanun” Nedir, Ne Değildir?
A Comparative Parliamentary Law Analysis: What is and What is Not an "Omnibus Bill"?
85-100 Doç. Dr. Seda ÖRSTEN ESİRGEN
Lozan Antlaşması’yla Yeniden Kurulan Bir Uluslararası İş Birliği: Uluslararası Gümrük Tarifeleri Bürosu
An International Cooperation Re-established with the Treaty of Lausanne: International Customs Tariffs Bureau
101-134 Doç. Dr. Ahmet KILINÇ / Arş. Gör. Betül ARGUNHAN
İslam Aile Hukukunun Kanunlaştırılmasında Şeri Hukuka Yapılan Atıflar: Malezya Örneği
Reference to Sharia Law in The Codification of İslamic Family Law: The Example Of Malaysia
135-153 Öğr. Gör. Dr. Ayşe Yaşar ÜMÜTLÜ - Doç. Dr. Önder Aytaç AFŞAR
“Dataizm”e Karşı Veri Güvenliği ve Adaleti
Data Justıce And Security Against “Dataism”
155-177 Doç. Dr. Fatih ULAŞAN
Yargılamaya Etkili Katılım Açısından Türk Yargı Etiği Bildirgesi’nin Adil Yargılanma Hakkına Katkıları
Contributions of Declaration of Ethics for Turkish Judiciary to the Right to a Fair Trial in terms of Effective Participation in Trials
179-208 Dr. Öğr. Üyesi Bilgehan SAVAŞCI TEMİZ
Denetim Görevini İhmal Suçu (TCK M. 251)
The Crime of Failure to Supervise
209-228 Dr. Öğr. Üyesi Elif Beyza AKKANAT ÖZTÜRK / Arş. Gör. Şehriban İpek AŞIKOĞLU / Arş. Gör. Aybike YILMAZ
Anayasa Mahkemesinin M.I.I. Kararı ve Kararın Veri Koruma Hukukuna Olası Etkileri
The M.I.I. Decision of the Constitutional Court and Its Possible Impact on Data Protection Law
229-273 Dr. Öğretim Üyesi Abdussamed ATASOY
İslâm ve Osmanlı Hukukunda Buluğ Muhayyerliği
Puberty Option in Islamic And Ottoman Law
275-296 Dr. Zehra HOPYAR
Avrupa Birliği Göç Yönetiminde İnsan Hakları İhlali Olarak Frontex Uygulamaları
Frontex Practices as a Human Rights Violation in European Union Migration Management
297-321 Arş. Gör. Dr. Gizem GÜNER YAŞAR
Anayasaya Uygunluk Bakımından Anayasa Değişikliklerinde Önleyici Denetim
Preventive Review of Constitutional Amendments in terms of Constitutionality
323-348 Arş. Gör. Dr. Mehpare ÇAPTUĞ DİLEK
İmar Hukukunda Bedelsiz Terk Uygulamaları ve Mülkiyet Hakkı Açısından Değerlendirilmesi
Free Abandonment Practise in Zoning Law and Its Evaluation in Terms of Property Right
349-373 Mustafa Burak YETİŞKİN
Hukuk Mahkemesi Kararlarının İdare Mahkemesinde Görülen Uyuşmazlıklara Etkisi Hakkında Bir İnceleme
An Examination of the Impact of the Judicial Court Decisions on Cases in the Administrative Courts
375-429 Yunus Emre İLKORKOR/ Efsun GÜNERİ
Takvim-i Vekayi’den Resmî Gazete’nin Mobil Uygulamasına: İkinci Asrına Yaklaşırken Resmî Gazeteciliğimizin Gelişimi
From Takvim-i Vekayi to the Mobile Application of the Turkish Official Journal: The Progress of Turkish Official Journalism as Moving Toward its 200th Anniversary
431-450 Samet SARIKAYA
Ceza Kanunname-i Hümayunu ile Kanun-i Cedid’de Düzenlenen Teşhir-i Silah (Silah Çekme) Suçu
The Crime of Teshir-i Silah (Drawing a Gun) in Ceza Kanunname-i Humayunu and Kanun-i Cedid

ÖZEL HUKUK / PRİVATE LAW

Sayfa No
Page Number
Yazar
Author
Makale Başlığı
Title of the Article
453-473 Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK / Dr. Öğr. Ü. Fatma Betül ÇAKIR ÇELEBİ
Yazılımların Patentle Korunmasında Teknik Karakter Unsuru
Technical Character in Patent Protection of Software
475-500 Prof. Dr. İştar URHANOĞLU
Sosyal Sigortalarda Gelir ve Aylıklarda Zamanaşımı, Hakkın Düşmesi ve Avans
Statute of Limitations, Forfeiture of Rights and Advance Payment in Social Insurance Income and Allowances
501-542 Doç. Dr. Semih YÜNLÜ
Üretici Yapay Zekâ Kaynaklı Norm ve Kişi Bazlı Hukuki Sorumluluk
Norm and Person-Based Legal Liability Arising from Generative Artifıcial Intelligence
543-570 Dr. Öğr. Üyesi Merve Ayşegül KULULAR İBRAHİM / Av. Elife Filiz GÖKDAŞ
Büyük Veri ve Mobil Uygulamalarda İşlenen Kişisel Verilerin (Sağlık Verileri) Hukuka Uygunluk Sorunu
Legal Challenges on Personal Data (Health Data) Processing through Big Data and Mobile Apps
571-591 Dr. Öğr. Üyesi Ayşenur ŞAHİN CANER
İleri Tarihli Çekle Yapılan Bağışlamanın Geri Alınması
Withdrawal of Donation Made by Post-Dated Check
593-617 Arş. Gör. Hüseyin BULUT
Yoksulluk Nafakasında Süre Sorununa İlişkin Değerlendirmeler ve Çözüm Önerileri
Evaluations and Solution Suggestions Regarding the Duration Problem in Poverty Alimony
619-657 Rümeysa ALUÇ DEMİREL
Unutulma Hakkı ve Unutulma Hakkının Mirasçılar Tarafından İleri Sürülüp Sürülemeyeceğinin Değerlendirilmesi
The Right to be Forgotten and the Evaluation of Whether the Right to be Forgotten Can be Asserted by the Heirs

TERCÜME / INTERLINGUAL RENDITION

Sayfa No
Page Number
Author
Tercüme Eden
Tercüme Başlığı
Title of the Translation
661-703 Intısar A. Rabb.
Dr.Öğr. Üyesi Cemal DURSUN

Kadıjustiz’e Karşı: Yabancı Hukuka Olumsuz Atfa Dair
705 Etik Kuralları ve Yayın Politikası
715 Yazım ve Atıf Kuralları