Adalet Dergisi 70. Sayısı

İ Ç İ N D E K İ L E R / C O N T E N T S

ÖZEL HUKUK / PRİVATE LAW

Sayfa No Yazar Makale Başlığı
17-46 Prof. Dr. Ali Cem BUDAK
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Okan YAĞCI
(TR) MEVSİMSİZ DAVA: DAVANIN VAKTİNDEN ÖNCE AÇILMASI
(EN) Unseasonable Claim: The Premature Filing of the Lawsuit
47-82 Doç. Dr. Neslihan KARATAŞ DURMUŞ
(TR) GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞINDAN DOĞAN ZARARLARIN VERGİLENDİRMEDE ADALET VE EŞİTLİK İLKELERİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
(EN) Evaluation of Losses Resulting from the Sales of Real Estate and Participation Shares within the Principles of Fairness and Equity in Taxation
83-98 Doç. Dr. Dursun Ali DEMİRBOĞA
(TR) TÜRK MEDENİ KANUNU’NDA DÜZENLENEN KOMŞULUK HUKUKUNDAN DOĞAN MÜLKİYET KISITLAMALARI
(EN) Property Restrictions Regulated in the Turkish Civil Code Arising from Neıighbourhood Law
99-119 Dr. Öğr. Üyesi Fatma HIZIR ASRAV
(TR) TÜRK BORÇLAR KANUNU ve VİYANA SATIM ANTLAŞMASI (CISG) ÇERÇEVESİNDE ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
(EN) Obligations of the Buyer under the Turkish Code of Obligations and the Vienna Sales Convention(Cisg)
121-143 Dr. Öğr. Üyesi Özlem SARI FİDAN
(TR) KARŞILAŞTIRMALI HUKUK PERSPEKTİFİNDEN BABALIK KARİNESİ
(EN) Presumption of Paternity from the Perspective of Comparative Law
145-183 Dr. Öğr. Üyesi Mustafa OKUR
(TR) 7418 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE ARTIRMA İLÂNI
(EN) Auction Announcement within the Framework of Amendments Made by the Law Number 7418
185-212 Dr. Ebru Emine OĞUZ
(TR) ROMA HUKUKU PERSPEKTİFİNDEN XV. YÜZYIL POLONYA’SINDA BOŞANMA
(EN) Divorce in XVth Century Poland from the Perspective of Roman Law
213-254 Dr. Öğr. Üyesi Zeynep BAHADIR
(TR) BM ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME ÇERÇEVESİNDE MEDENÎ USÛL HUKUKU BAKIMINDAN ÇOCUĞUN KATILIM HAKKI
(EN) Child’s Right to Participation in Civil Procedure Law within the Framework of the UN Convention on the Rights of the Child
255-284 Arş. Gör. M. Zahid DOĞANAY
(TR) MEDENÎ USÛL HUKUKU YÖNÜNDEN ANONİM ŞİRKETLERDE EK TASFİYE
(EN) Additional Liquidation in Joint-Stock Companies with Respect to Civil Procedure Law
285-304 Arş. Gör. Yetkin Kaan GENÇTÜRK
(TR) İŞLEM TEMELLİ PİYASA DOLANDIRICILIĞI (MANİPÜLASYON) SUÇU İLE PİYASA BOZUCU EYLEM KABAHATİ İLİŞKİSİ
(EN) The Relationshıp Between Transaction-Based Market Fraud (Manipulatıon) Crıme and Market Distortion Action Mısdemeanor
305-343 Arş. Gör. Emsalgül DOĞAN
(TR) TBK m. 60’IN “IURA NOVIT CURIA” İLKESİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
(EN) Consideration of Art. 60 of the TCO within the Scope of "Iura Novit Curia" Principle

KAMU HUKUKU / PUBLİC LAW

Sayfa No Yazar Makale Başlığı
347-368 Doç. Dr. Mutlu KAĞITCIOĞLU
(TR) SINIR DIŞI ETME KARARLARI İLE ULUSLARARASI KORUMA KAPSAMINDAKİ KARARLARDA İDARİ YARGI DENETİMİ
(EN) Administrative Jurisdiction on Deportation Decisions and Decisions Under International Protection
369-383 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÇATLI
(TR) YAPAY ZEKÂNIN ANAYASASI: “AKILLI ANAYASA” ÜZERİNE
(EN) The Constitution of Artificial Intelligence: an Approach to the Smart Constitution
385-410 Dr. Zeki ERASLAN
(TR) TÜRKİYE’DE DİSİPLİN HUKUKUNUN DOĞUŞU VE 1872 TARİHLİ MEMURÎN MUHÂKEMÂTI NİZÂMNÂMESİ
(EN) The Birth of Disciplinary Law in Turkey and the Regulation on the Trial of the Civil Servant dated 1872
411-438 Dr. Öğretim Üyesi Özgür TEMİZ
Arş. Gör. Ramazan DEMİR
(TR) 1982 ANAYASASI’NA GÖRE İDARENİN FAALİYET ALANI OLARAK MİLLİ GÜVENLİK
(EN) National Security as the Field of Activity of the Administration According to the 1982 Constitution
439-462 Dr. Ahmet ULUTAŞ
(TR) AVRUPA KONSEYİ PERSPEKTİFİNDEN ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERİN YORUMUNDA AÇIKLAYICI RAPORLARIN ANLAM VE DEĞERİ
(EN) The Meaning and Value of the Explanatory Reports in the Interpretation of International Conventions from the Perspective of Council of Europe
463-480 Ögr. Gör. Dr. Ayşe Yaşar ÜMÜTLÜ
(EN) THE CRITISIMS OF IBN KHALDÛN, THE MALIKI QADI, ON THE INSTITUTION OF JURISDICTION AND THE JUSTICE ETHICS IN THE 14th CENTURY
(TR) Maliki Kadisi İbn Haldun’un, 14. Yüzyıl Kadılık Müessesesi ve Adalet Etiği Hakkındaki Eleştirileri
481-504 Melikşah POLAT
(TR) SİYASAL VEYA ASKERİ CASUSLUK SUÇUNUN UNSURLARI BAKIMINDAN “BAŞKA DEVLETLE ANLAŞMIŞ OLMA” ŞARTI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
(EN) Deploying Elements of Political or Military Espionage on Agreement with Another State
505-541 Muhammed Emin AYDEMİR
(TR) 4054 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SAVUNMA HAKKININ ETKİLİ KULLANIMI ÇERÇEVESİNDE DOSYAYA GİRİŞ HAKKI
(EN) The Right of Access to the File within the Framework of the Effective Use of the Right of Defense Under the Code No. 4045

ARAŞTIRMA - İNCELEME

545-562 Suat ŞİMŞEK
(TR) KADASTRO KANUNU ’NUN 22/A MADDESI KAPSAMINDA YAPILAN YENILEME KADASTROSUNA İTIRAZ VE DAVA

Özel Dosya: Ceride-i Mehakimden Adalet Dergisine 150. yıl

565-570 Murat EROL
CERÎDE İ MEHÂKİM DEN ADALET DERGİSİNE 150 . YIL
571-612 Arş. Gör. Abdullah Vefa KARATAŞ
(TR) TANZİMAT DÖNEMİ HUKUK MUHAKEMESİNDE İSTİNAFI MÜMKÜN KARARLAR: CERİDE-İ MEHÂKİM’DE YAYIMLANMIŞ KARARLAR KAPSAMINDA BİR İNCELEME
(EN) Appealable Court Decisions in Civil Procedure of the Tanzimat Period: A Study in Scope of The Decisions Published in Ceride-i Mehâkim
613-666 Arş. Gör. Betül ARGUNHAN
(TR) CERİDE-İ MEHÂKİM’İN TANZİMAT DÖNEMİ OSMANLI HUKUKU BAĞLAMINDA TAHLİLİ (1873-1875)
(EN) The Analysis of Ceride-i Mehâkim in the Context of Tanzımat Era of Ottoman Law (1873-1875)
667-671 Şevket Mehmet Ali
Transliterasyon: Prof. Dr. Mustafa MÜJDECI
(TR) KANUNLARIMIZDA VAHDET PRENSIBI
675
Adalet Dergisi Arşivinden: Kapak Örnekleri
681 Etik Kuralları ve Yayın Politikası
691 Yazım ve Atıf Kuralları