Adalet Dergisi 69. Sayısı

İ Ç İ N D E K İ L E R / C O N T E N T S

Sayfa No Yazar Makale Başlığı

KAMU HUKUKU

15-44 Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU
(TR) Cumhurbaşkanının Dönem Sınırı
(EN) The President's Term Limit
45-62 Prof. Dr. Olgun DEĞİRMENCİ (TR) Sayısal Delilin Değiştirilemezliğinin Sağlanmasının Yolu Olarak Özet Değer Kavramı Ve Özet Değer Çakışması
(EN) The Concept of Hash Value and the Collision of Hash Value as the Way to Provide Unassailability of Digital Evidence
63-98 Doç. Dr. Ahmet Hulusi AKKAŞ
Araştırma Görevlisi Numan DOĞAN
(TR) Özel Güvenlik Görevlisi Olunabilmesinin Şartları Ve Bu Kişilerin Ceza Muhakemesi Bakımından Yetki ve Sorumlulukları
(EN) Conditions for Being a Private Security Officer and the Authorities and Responsibilities of These Persons in Terms of Criminal Procedure
99-132 Doç. Dr. Yunus ERASLAN (TR) İmar Hukukunda Ruhsat Aranmayan Yapılar Yönünden Öngörülen İdari Yaptırımlar
(EN) Administrative Sanctions For the Buildings Without a License In Zoning Law
133-174 Dr. Öğretim Üyesi Murat ERDOĞAN (TR) Osmanlı Toplumsal Tabakalaşma Sistemi Ve Bu Sistemin Ondokuzuncu Yüzyıl Anayasal Gelişmelerine Etkisi
(EN) An Investigation on the Ottoman Social Stratification and Its Effects on Nineteenth Century Constitutional Developments
175-212 Dr. Öğretim Üyesi Melikşah AYDIN (TR) Tanzimat Sonrası Osmanlı Hukuk Sisteminde Hapishane Koşulları Açısından Mahkûm Hakları (1839-1920)
(EN) Prisoner’s Rights in Ottoman Law of Tanzimat Era in Terms of Prison Conditions (1839-1920)
213-248 Dr. Öğretim Üyesi Osman Safa Bursalı (TR) Nakşa Kadısının Huzurunda Gayrimüslimler: Kişilerarası İlişkilere Dair Dava ve Şikayetler (17.-18.yy.)
(EN) Non-Muslims Before the Qadi of Naxos: Lawsuits and Complaints on Interpersonal Relations (17th-18th Centuries)
249-291 Dr. Öğretim Üyesi Salih KORKMAZ (TR) / Uygur Hukuk Vesikaları Üzerine Türkçe Literatürün Hukuki Tahlili
(EN) Legal Analysis of Turkish Literature on Uygur Law Documents
293-320 Dr. Buğrahan ELDELEKLİ (TR) Kolomb’tan Mültecilere 1492-1850 Avrupası ve Bugünün Güvenlik Hakkı Olmayan Özneleri
(EN) From Colomb to Refugees Europe Between 1492-1850 and the Subjects without Freedom and Security
321-350 Araştırma Görevlisi Semih Oğuz AYDIN (TR) İspat Yükünü Tersine Çeviren Kanuni Karinelerin Masumiyet Karinesi Bağlamında Değerlendirilmesi
(EN) Evaluation of Legal Presumptions That Shift the Burden of Proof in the Context of Presumption of Innocence
351-372 Onur Utku Sevim (TR) Uzay Kaynaklarının Kullanımına İlişkin BM Perspektifi
(EN) UN Perspective on the Use of Space Resourcesand Possible Reflectıons to Turkish Space Operations

ÖZEL HUKUK

375-403 Dr. Metin KIRATLI - Dr. Mustafa ÇAKICI (TR) Osmanlı Devleti ile İslam Dünyasında Kıymetli Evrak ve Türkiye Cumhuriyeti’ne Etkileri
(EN) Negotiable Instruments in the Ottoman Empire and the Islamic World and Their Effects on Republic of Turkey
405-428 Dr. Öğretim Üyesi Altan Fahri GÜLERCİ (TR) Bilirkişilik Şirketlerinin Ticaret Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
(EN) Evaluation of Expert Witness Companies in Terms of Commercial Law
429-467 Öğretim Görevlisi Dr. Erman EKİNGEN
Dr. Miray ÖZER DENİZ
(TR) / 7392 ve 7416 Sayılı Kanunlarla Yapılan Değişikliklerin Aracı Hizmet Sağlayıcı Olarak Çevrimiçi Çok Taraflı Platformların Sorumluluklarına ve Tüketicilere Etkileri
(EN) The Effects of the Amendments Made by Law no. 7392 and no. 7416 on the Responsibilities of the Online Multi-Sided Platforms as Intermediary Service Providers and on Consumers
469-490 Araştırma Görevlisi Dr. Seda BAŞ (TR) Alacağın Devrinde İptal Hakkının Devralana Geçip Geçmeyeceği Meselesi
(EN) Zur Frage ob das Anfechtungsrecht mit der Abtretung der Forderung auf den Zessionar übergeht
491-512 Araştırma Görevlisi Merve HAYRAN (TR) Ek Tasfiye Amacıyla Şirketin Yeniden Tescilinin Talep Edildiği Yargılamada Uygulanacak Olan Yargılama Usulünün Değerlendirilmesi
(EN) Evaluation of the Judicial Procedure to Be Applied in the Trial Where the Re-Registration of the Company is Requested for the Purpose of Additional Liquidation
513-554 Araştırma Görevlisi Aybüke BASIM (TR) Anlaşmalı Boşanma Bir Çekişmesiz Yargı İşi Midir?
(EN) Is a Consensual Divorce a Matter of Law Without Dispute?
555-575 Araştırma Görevlisi Muhammed Enes YILDIZ (TR) İş Hukukunda Telafi Çalışması ve Denkleştirme Esası
(EN) T Compensatory Work and Equalization Practice in Labor Law

ARAŞTIRMA & İNCELEME

Sayfa No Yazar Makale Başlığı

ARŞİVDEN

Sayfa No Yazar Makale Başlığı
577 Etik Kuralları ve Yayın Politikası
589 Yazım ve Atıf Kuralları