Adalet Dergisi 68. Sayısı

İ Ç İ N D E K İ L E R / C O N T E N T S

Sayfa No Yazar Makale Başlığı

KAMU HUKUKU

15-31 Prof. Dr. H. H. Sevil ATASOY
(TR) Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Kontrol Kurulu’nun Hükümetlere Tıbbi Kannabis ve Kannabinoid Programları Hakkındaki Tavsiyeleri
(EN) Recommendations of the United Nations International Narcotics Control Board to Member States on Medical Cannabis and Cannabinoid Programmes
33-51 Prof. Dr. Mehmet Ali ZENGİN (TR) Türk Hukukunda Bazı İdari Denetim Mekanizmalarının Hukuk Devleti İlkesi Bakımından Rolü ve Önemi
(EN) Role and Importance of Some Administrative Control Mechanisms with Regard Rule of Law Principle in Turkish Law
53-92 Doç. Dr. Recai AKYEL (TR) Bireysel Başvuru Yolu : Misyon, Vizyon ve Uygulanması
(EN) Remedy of Individual Application: Mission, Vision and Implementation
93-109 Doç. Dr. Fatih KIRIŞIK
Dr. Kübra ÖZTÜRK
(TR) Dünyada ve Türkiye’de Partili Cumhurbaşkanlığı
(EN) President with Party in The World and in Türkiye
111-131 Doç. Dr. Fatma Ebru GÜNDÜZ
Dr. Öğretim Üyesi Hakan GÜNDÜZ
(TR) Kabahatler Kanunu’na Göre Cumhuriyet Savcısı ve Mahkemenin İdari Yaptırım Kararı Verme Yetkisi
(EN) Authority of the Public Prosecutor and the Court to Make Administrative Sanction Decision According to the Law of Misdemeanor
133-151 Dr. Öğretim Üyesi Fethullah BAYRAKTAR (TR) Rusya’nın Avrupa Konseyi Üyeliğinden Çıkarılması ya da ‘Militan İnsan Hakları’ Üzerine Bir Değerlendirme
(EN) Exclusion of the Russia from the Council of Europe or an Analysis on the 'Militant Human Rights'
153-165 Dr. Öğretim Üyesi Tuğrul ÇAKIR (TR) Türkiye’nin Uzay Alanındaki Hukuk Politikalarına Yön Vermesi Gereken Temel İlkeler
(EN) The Fundemental Principles that Should Guide Türkiye regarding Legal Policies in the Space Field
167-203 Dr. Öğretim Üyesi Hüsnü Sefa ERYILDIZ (TR) Kasten Öldürme Suçunun Bir Suçu Gizlemek, Delillerini Ortadan Kaldırmak veya İşlenmesini Kolaylaştırmak ya da Yakalanmamak Amacıyla İşlenmesi (TCK M.82/1-h)
(EN) Commitment of The Murder to Hide a Crime, to Destroy the Evidence or to Facilitate its Perpetration or not to be Caught (TPK N.82/1-h)
205-252 İbrahim KESKİN (TR) Ceza Muhakemesi Hukukunda Seri Muhakeme Usulü
(EN) Accelerated Proceedings in Criminal Procedure Law
253-283 Esra BAHAR (TR) Türkiye Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında “Adil Yargılanma Hakkı”
(EN) The Right To a Fair Trial in the Context of the Example Decisions of the Turkish Constitutional Court
285-337 Arş. Gör. Yasin YILMAZ
Arş. Gör. Mehmet KİREMİTCİ
(TR) Konya Hukuk Mektebi’nde Anayasa Hukuku Dersleri
(EN) Constitutional Law Lessons at Konya Law School
339-363 Arş. Gör. Mustafa ÜNAL (TR) İslam Hukukunda Mülkiyeti Kısıtlayan Bir Sebep Olarak Komşuluk Hakkı (Hakku’l-Civar)
(EN) The Vicinity Rights as a Reason Restricting the Right to Property in Islamic Law (Hakku'l-Civar)

ÖZEL HUKUK

367-408 Doç. Dr. Nesibe KURT KONCA (TR) Arabuluculukta Özel Uzmanlık Uygulamasına İlişkin Bazı Değerlendirmeler
(EN) Some Considerations on the Practice of Substantive Expertise in Mediation
409-450 Doç. Dr. Cengiz Topel ÇELİKOĞLU (TR) 7343 Sayılı Kanunla İİK’da Yapılan Paraya Çevırme ve İhâlenın Feshi’ne İlişkin Değişikliklerin Takdim ve İzahı
(EN) Presentation and Explanation of the Changes Regarding the Realisation of Goods and Annulment of Public Auction in the Turkish Act of Debt Enforcement and Bankruptcy Made with the Law No. 7343
451-485 Doç. Dr. Hakan ALBAYRAK
Arş. Gör. Esra BULUT
(TR) Konkordatoda Çekişmeli Alacaklar Hakkında Dava
(EN) Contentious Debt Action in Concordat Process
487-512 Dr. M. Üzeyir KARABIYIK (TR) Abusive Conduct in Investor-State Arbitration: a Focus on Frivolous Claims
(EN) “Yatırımcı-Devlet Tahkiminde Suistimal Niteliğindeki Eylemler: Mesnetsiz İddialara Bakış”
513-534 Arş. Gör. Dr. Özlem AKINCI ALBAYRAK (TR) 6335 Sayılı Kanun’un Malvarlığının Korunması İlkesine Etkisinin Değerlendirilmesi
(EN) Evaluatıon of the Effect of Law No. 6335 on the Principle of Protection of Company Assets
535-571 Arş. Gör. Tahsin MAVZER (TR) Adi Konkordatonun Yerine Getirilmesi Amacıyla Atanan Kayyım
(EN) The Appointed Trustee for the Fulfillment of Ordinary Concordat
573-605 Şaban TAMER (TR) Kentsel Dönüşüm Yasası Kapsamında İmzalanan Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Bakanlık veya İdarenin Tespiti İle Dönme
(EN) The Signed Under the Urban Transformation Law with the Determination of the Ministry or Administration
607-629 Enes Baki YENER (TR) Halka Arza Aracılık Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği
(EN) Legal Nature of the Agreements of Intermediation for Public Offering

ARAŞTIRMA & İNCELEME

Sayfa No Yazar Makale Başlığı
633-653 Doç. Dr. Emine YILMAZ BOLAT-Yard.Doç.Dr. Muhammed ERDAL (TR) İdari Yaptırım Olarak Çevreyi Kirletme Kabahati
(EN) Pollution of the Environment as Administrative Sanction

ARŞİVDEN

Sayfa No Yazar Makale Başlığı
657-666 İsmail Sem’i (Yayına Hazırlayan: Arş. Gör. Samed ATASOY) Ceza Muhakemesinde Bozma Sebepleri (Esbab-ı Feshiye)
667 Etik Kuralları ve Yayın Politikası
679 Yazım ve Atıf Kuralları