İ Ç İ N D E K İ L E R / C O N T E N T S

 

ADALET DERGİSİ
Journal of Justice

65 2020/2

ISSN: 1011-730X
 

9

Adalet Dergisinden

 

ÖZEL DOSYA : ”DOĞU AKDENİZ GÜNDEMİ”

 

13 - 26 Prof. Dr. Yücel ACER / Doğu Akdeniz’de Yunanistan-Mısır Deniz Sınırı Antlaşması ve Türkiye

The Delimitation Agreement Between Greece And Egyp in the Eastern Mediterranean Sea and Turkey

27 - 50 Doç. Dr. İsmail Demir / Türk Deniz Yetki Alanlarının Belirlenmesinin Hukuki Dayanaklarıüzerine Bazı Düşünceler

Some Considerations on the Legal Basis tf Delimitation of Turkish Maritime Jurisdictions

51 - 70 Doç. Dr. İsmail Şahin / Türkiye - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıta Sahanlığı Anlaşması

The Continental Shelf Delimitation Agreement Between Turkey and TRNC

 

KAMU HUKUKU

 

73 - 97

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU / Tecrit Kurumuna Gönderme Tedbiri

 

Sicherungsverwahrung

99 - 165
Prof. Dr. Berrin AKBULUT / Kasten Öldürmenin Nitelikli Halleri (TCK m. 82)

The Qualified Cases of Intentional Killing (tpc art. 82)

167 - 200 Doç. Dr. Fatih KIRIŞIK-Dr. Kübra ÖZTÜRK / Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle Kamu Yönetiminin Geliştirilmesi

Development of Public Administration with the Presidential Government System

201 - 236 Dr. Harun MERT / 6706 Sayılı Kanuna Göre Yabancı Devletlerde Yürütülen Soruşturma Veya Kovuşturmaların Devralınması

Taking Over the Criminal Proceedings from Foreign States Pursuant to the Law no. 6706

237 - 254 Dr. Ayşe Yaşar ÜMÜTLÜ / Herbert Spencer's Evolutionary Theory of Judicial and Executive Systems

Herbert Spencer’da Yargı ve İnfaz Sistemlerinin Evrimsel Teorisi

255 - 299 Dr. Öğr. Üyesi Ercan YAŞAR / Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Seri Muhakeme Usulü

Accelerated Proceedings in Turkish Criminal Procedure Law

301 - 333 Suat ŞİMŞEK / Ermeni Malları Hakkında Yapılan İlk Düzenlemelerin Hukuki Açıdan Tahlili

Analysis of Legal Arrangement on Armenian Abandoned Properties From Legal Aspect

335 - 363 Arş. Gör. Dilek Özge ERDEM / Sermaye Piyasası Kanununda Düzenlenen Piyasa Dolandırıcılığı Suçları

Offences of Market Fraud According to Turkish Capital Market Code

365 - 394 Süleyman ÖZAR / İfade Özgürlüğünü Kısıtlamada Meşru Bir Amaç Olarak Dini Duyguların Korunması : ‘‘E.S. v. Avusturya’’ Davası

Protection of Religious Feelings as a Legitimate Aim on Restricting Freedom of Expression “E.s v. Austria”

395 - 440 Muhammed Taha BÜYÜKTAVŞAN / 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 81. Maddesinde Düzenlenen Bandrol Yükümlülüğüne Riayet Etmeme Suçları

The Crimes of Bandrol Liability Regulated in Article 81 of the Law of Idea and Artwork NO: 5846 (FSEK)

441 - 462 Seçkin KOÇER / İletişimin Denetlenmesi Tedbirinde Tesadüfen Elde Edilen Deliller

Obtained Evidence in the Interception of Communication

 

ÖZEL HUKUK

 

465 - 498

Doç. Dr. Ersin ERDOĞAN-Dr. Öğr. Üyesi Canan ERDOĞAN / Şüphe Feshine Dayalı Davalarda Yargılamanın İadesi ve Yeniden Yargılama

 

Termination on Ground of Suspicion, Renewal Procedure and Retrial

499 - 557
Dr. Hasan Kadir YILMAZTEKİN / Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu Uyarınca Eser Sahipliği Ve Hak Sahipliği İle Bunların Tecavüz Davaları Bağlamında Davacı Sıfatına Etkileri

Standing to Sue in Cases of Infringement of Rights Proctected in the Law on Intellectual and Artistic Works

559 - 583 Dr. Özlem BAL BEKTAŞ / İşsizlik Sigortasından Yararlanma Koşulları

Eligibility Requirements for Unemployment Benefit

585 - 605 Arş. Gör. Neyzen Fehmi DOLAR / Anonim Şirketlerde Azınlığın Genel Kurulun Toplantıya Çağrılmasını Talep Hakkı

The Minority Shareholders’ Right to Request General Meeting in Joint Stock Companies

 

TERCÜME

 

609 - 628

Dr. Tamer SOYSAL / Merkezi Makamlar İçin İyi Uygulamalar Rehberi Çevirisi ve Uluslararası Adli İşbirliğinde Merkezi Makamın Rolüne İlişkin Kısa Açıklamalar

 

Translation of the International Institute for Justice and the Rule of Law (IIJ), Good Practices for Central Authorities and Brief Explanations on the Role of Central Authority in International Judicial Cooperation

 

ARAŞTIRMA İNCELEME

 

631 - 654

Hüseyin YÜRÜK / Osmanlı Devletinde Adalet Sistemi ve Teşkilatı İçinde Bir Örnek Şahsiyet Adliye Nazırı Abdurrahman Nureddin Paşa

655 - 670 Orhan DOĞAN /Adliye Adalet Komisyonlarının Dünü, Bugünü ve Yarını

671 - 685

Mustafa GÜNER /Arayış İçinde Türkiye: Türk Anayasal Gelişme Süreci Işığında Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Modeli

687 - 692

Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları

   
   

   

KÜNYE              HAKEM KURULU             BİLİM KURULU             YAYIN DANIŞMA KURULU