İ Ç İ N D E K İ L E R / C O N T E N T S

 

ADALET DERGİSİ
Journal of Justice

64 2020/1

ISSN: 1011-730X
 

11

Adalet Dergisinden

12-14

Abdulhamit GÜL/Takdim

 

ÖZEL DOSYA : ”HUKUKİ AÇIDAN COVİD-19”

 

17 - 55 Prof. Dr. Muharrem KILIÇ / Pandemi Dönemi İnsan Hakları Sıyaseti: Hak ve Özgürlükler Düzeninin Kırılganlaşan Doğası

Human Rights Politics in the Pandemic Period: The Fragile Nature of the Rights and Freedoms

57 - 85 Prof. Dr. Hakan HAKERİ- Dr. Öğretim Üyesi İpek Sevda SÖĞÜT / Tıp Hukuku Açısından Bulaşıcı Hastalıklar

Infectious Disesases In Terms Of Medical Law

87 - 123 Doç. Dr. Nesibe KURT KONCA / 2279 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve 7226 Sayılı Kanun Hükümleri Çerçevesinde Koronavirüs Pandemisinin İcra ve İflâs Hukukuna Etkileri

The Effects of Coronavirus Pandemic on Enforcement and Bankruptcy Law in Accordance with the Provisions of the President's Decree No. 2279 and Law No. 7226

125 - 139 Doç. Dr. Seçkin YAVUZDOĞAN / Tehlikeli Salgın Hastalık Sebebiyle Alınan Sokağa Çıkma Yasağı Kararları Üzerine Bir Kaç Not

A Few Note On Curfew Decisions Taken Due To Dangerous Epidemic Disease

141 - 173 Dr. Öğretim Üyesi Sezercan BEKTAŞ / Salgın Hastalıklar (Pandemi) Sebebiyle Devletlerin Uyguladıkları Liman Kısıtlamalarının Uluslararası Hukuk Açısından Değerlendirilmesi

Evaluation of Port Restrictions Imposed by States Due to the Infectious Diseases (Pandemic) in Terms of Public International Law

175 - 204 Av. Aslı ETAN - İrem MELENGİÇ / Covid -19 Salgınının Kira ve Eser Sözleşmeleri Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi

Evaluating the Effects of the COVİD -19 Outbreak on Lease Contracts and Contracts of Work

 

KAMU HUKUKU

 

207 - 238

Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU-Arş. Gör. Merve ÜNAL AÇIKGÖZ-Arş. Gör. A. Samet GÜLLER/ Osmanlı Anayasal Düzeninin Bozulması ve Modernleşme (1699-1839)

 

The Disruption Of The Ottoman Constitutional Order And Modernization (1699-1839)

239 - 268
Prof. Dr. Mahmut KOCA-Prof. Dr. İlhan ÜZÜLMEZ / Taksirli Suçların Teorik Yapısı ve Bu Bağlamda İş Kazalarından Kaynaklanan Cezai Sorumluluğa İlişkin Değerlendirmeler

The Theoretical Structure Of Negligent Offences And The Relevant Evaluations On The Criminal Liability Arising From Occupational Accidents

269 - 296 Prof. Dr. İbrahim BAZ-Suat ŞİMŞEK / Hazine Taşınmazlarında İmar Uygulamaları Kaynaklı Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Problems Related To The Land Re-Adjustments For Immovable Propertıes Owned By Treasury And Recommended Solutıons

297 - 330 Doç.Dr. Olgun DEĞİRMENCİ-Dr. Alkın KARAKURUMER / Askeri Ceza Kanunu’nda Düzenlenen Firar Suçlarının Osmanlı’dan Günümüze Tarihsel Gelişimi

The Historical Development Of The Crimes Of Desertion İn The Military Criminal Law From The Ottoman Empire To Present Day

331 - 378 Doç. Dr. Koray DOĞAN / Olası Kast–Bilinçli Taksir Ayrımında İçtihat Değişikliğinin Değerlendirilmesi

The Assesment Of Change in Judicial Opinion About The Division of Oblique Intent and Recklessness

379 - 400 Dr. Öğretim Üyesi Ferhat USLU-Av. Elif GÖRGÜ / Disciplinary Crimes And Punishments In Turkish Political Parties Law: A Short Analysis

Türk Siyasi Partiler Hukukunda Disiplin Suç ve Cezaları: Kısa Bir Analiz

401 - 430 Murat ATAN-Dr. Bülent BÜBER / Kamu Sağlık Örgütlerinin Alım İhalelerine İlişkin Genel Bir Değerlendirme Yazısı

General Revıew On Publıc Procurement Of Publıc Health Instıtutıons

431 - 455 Arş. Gör. Merve Nur ÖZTÜRK /“Şuhûdü’l Hâl”in Tarihsel Gelişimi ve Osmanlı Devleti’ndeki Fonksiyonu

Historical Development Of "Şuhûdü’l Hal" And Its Function In The Ottoman Empire

457 - 477 Av. Tuğçe Duygu KÖKSAL / İnternette İfade Özgürlüğüne İlişkin Görev ve Sorumluluklar Kapsamda Bilgiye Erişim ve Gizli Belge Paylaşımı

Duties and responsibilities relating to freedom of expression on the Internet Access to information and disclosure of confidential information

 

ÖZEL HUKUK

 

481 - 506

Prof. Dr. Refik KORKUSUZ-Dr. Öğretim Üyesi M. Halit KORKUSUZ / İş Hukukunun Emredici Hükümlerine Aykırı İfa Edilen Zorunlu Arabulucu Anlaşmalarının Hukuki Durumu

 

Legal Situation Of Compulsory Intermediary Agreements Against The Public Order Of Labour Law

507 - 530
Doç. Dr. İbrahim ERMENEK / Borca Batıklık Nedenıne Dayalı Konkordatoda Geçıcı Mühletın Kaldırılması

Removal of Temporary Respite in Composition With Creditors Based on Overindebtedness

531 - 564 Arş. Gör. Mehmet Zahid YENER / İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Sulh Sözleşmesi ve İbra Sözleşmesi İle Çözülmesi

Settlement Of Occupational Accidents And Occupational Diseases By Peaceful Agreement And Extinction By Agreements

565 - 583 Arş. Gör. Ömer Ali GİRGİN / Adi Ortaklığın Tüzel Kişiliğinin Bulunmamasının Arabuluculuk Bakımından Sonuçları

Legal Consequences of Lack of Legal Entity of Simple Partnership in terms of Mediation

585 - 603 Arş. Gör. Yusuf Berat BAŞ/ Anonim Şirket Yönetim Kurulu Başkanının İş Kazalarından Doğan Ceza Sorumluluğu

The Criminal Lıabılty Of Chairman Of The Board At Joint Stock Company Due To Occupational Accidents

 

ALAN DIŞI

 

607 - 628

Dr. Öğretim Üyesi Canan OLPAK KOÇ / Kadın (Nisa) Hapishaneleri Bağlamında “Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu” ve “Burası Cezaevi” Anı/Romanlarında “Kadın Gardiyanlar

 

"Yildirim Region Women's Women" And "Here Prison" In The Context Of Women Prison “Women Guarantees

 

ARAŞTIRMA İNCELEME

 

631 - 670

Dr. Tamer SOYSAL / Türk Tarihi Çerçevesinde Malta Tarihi ve Yargı Düzenine Bir Bakış-1565 Malta Kuşatması, 1918 Malta Sürgünleri ve Malta Türk Şehitliği

671 - 690 Yaşar Fatih MENGÜÇ/1876 Anayasasında (Kanun-i Esasi’de) 1909 Tadilleri

691 - 710

Kamuran KAYA/Tanzimat Devrinden Cumhuriyetin İlk Dönemine Hukukun Düşünsel Dayanakları

712 - 716

Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları

   

   

HAKEM KURULU